Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

 Хрестоматії українських діалектних текстів

Аркушин Г.Л. Голоси з Берестейщини : тексти. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 536 с. + 1 електрон. оптич. двосторон. диск (DVD).

Аркушин Г.Л. Голоси з Волинського Полісся : тексти. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с. + 2 електрон. оптич. диски (CD-ROM).

Аркушин Г. Голоси з Підляшшя (Тексти). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 536 с.

Бандрівський Д.Г. Додаток. Записи суцільних текстів // Бандрівський Д.Г. Говірки Підбузького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1960. – С. 98–102.

Березовська Г.Г., Кривошея І.І., Тищенко Т.М. та ін. Тексти // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель / За ред. Т.М. Тищенко. – Умань: РВЦ “Софія”, 2008. – С. 81–246.

Бідношия Ю.І., Дика Л.В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.

Бідношия Ю. Діалектні тексти зі села Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005. – С. 327–331.

Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів / Укл. Руснак Н., Гуйванюк Н., Бузинська В. – Чернівці: Рута, 2006. – 384 с.

Верхратский Іван. Взорцї бесїди галицких Лемків // Про говор галицких лемків. – Львів, 1902. – С. 164–387.

Верхратський Іван. Взорцї бесїди батюків // Говір батюків. – Львів, 1912. – С. 87–250.

Говірка села Машеве Чорнобильського району. Тексти. – Частина перша / Укладачі Ю.І. Бідношия, Л.В. Дика. – К., 2003. – 456 с.; частина друга / Укладачі Г.В. Воронич, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. – К., 2003. – 608 с.

Говірки Західної Полтавщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Західної Полтавщини”) / Упорядник Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – 324 с.

Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н.М. Глібчук. – Львів, 2000. – 156 с.

Говірки Південної Київщини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Південної Київщини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, З.М. Денисенко, Т.В. Щербина. – Черкаси, 2008. – 369 с.

Говірки Східної Слобожанщини: збірник діалектних текстів: навч. посіб. / Упоряд. В.В. Лєснова; за заг. ред. П.Ю. Гриценка; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 304 с.

Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів (з додатком CD “Говірки Черкащини”) / Упорядники: Г.І. Мартинова, Т.В. Щербина, А.А. Таран. – Черкаси, 2013. – 881 с.

Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упорядники П.Ю. Гриценко, Н.П. Прилипко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.Б. Бідношия, С.П. Гриценко, Л.В. Дика, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець. – К., 1996. – 358 с.

Говори української мови: Збірник текстів / Упорядники С.Ф. Довгопол, А.М. Залеський, Н.П. Прилипко. – К., 1977. – 590 с.

Горбач О. Із записів південногуцульської говірки с. Бродина, пов. Радівці (Rădăúţi). Весілля // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценка; Редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 302–306.

Горбач О. Народні пісні з с. Бродина // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С. 252–274.

Горбач О. Тексти // Горбач О. Зібрані статті VIII. Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Фотопередрук. – Мюнхен, 1997. – С. 238–250, С. 373–374.

Гримашевич Г. Одяг і взуття Житомирщини в повір’ях та обрядах // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 564–579.

Гура А.В., Терновская О.А., Толстая С.М. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. – М.: “Наука”, 1983. – С. 54–153.

Дурново Н. Хрестоматия по малорусской диалектологии. Пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях. С приложением карты. – М., 1913. – 77 с.

Жегуц І. Вибрані тексти з гуцульського говору в Закарпатті. – Мюнхен, 2001. – 47 с.

Жилко Ф.Т. Записи говірок української мови // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Радянська школа, 1966. – С. 214–299.

Зразки діалектного мовлення гуцулів // Гуцульщина. Лінгівстичні етюди / АН України. Ін-т суспільних наук; Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 271–289.

Зразки мови // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння. – Перемишль, 2007. – С. 153–183, 263–266.

Курило О. Матеріяли до української діалектології та фольклористики. – К.: Друкарня Всеукр. АН, 1928. – 135 с.

Лесюк М. Тексти // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 206–326.

Миголинець О. Українські закарпатські говірки. Збірник текстів. – Ужгород, 2002. – 64 с.

Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. – М., 2001. – С. 217 – 229 с.

Павлюк М., Робчук І. Українські говори Румунії. – Едмонтон–Львів–Нью-Йорк–Торонто: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – 784 с.

“Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас”: Хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / Упорядник І.В. Гороф’янюк. – Вінниця: ПП “ТД «Едельвейс і К»”, 2014. – 148 с., диск DVD.

Панькевич І.А. Взірці бесіди // Панькевич І.А. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. – Прага, 1938. – С. 411–546.

Пащенко В.М. Південно-західна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68 с.

Пащенко В.М. Південно-східна макросистема діалектних систем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 68 с.

Пащенко В.М. Поліська макросистема діалектних мікросистем української мови: хрестом. з метод. реком. для практ. занять з укр. діалектології, етнолінгвістики, етнографії та фольклору / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк. – Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М.В. Гоголя, 2005. – 62 с.

Північно-східна Слобожанщина (Новопсковський, Біолводський, Міловський райони Луганської області). Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники І.В. Магрицька, В.Ф. Семистяга, З.С. Сікорська, М.Г. Чорнописький, В.О. Шевцова. – Львів, 2002. – 254 с.

Полесские заговоры (в записях 1970 – 1990 гг.). – М.: Индрик, 2003. – 752 с. (Традиционная духовная культура славян. Публикация текстов).

Приступа П.І. Тексти // Приступа П.І. Говірки Брюховицького району Львівської області. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1957. – С. 114–133.

Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – 321 с.

Романина І. Діалектні тексти про чуда з Наддністрянщини // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 558–562.

Сабадош І. Додатки. Тексти, записані у говірці села Сокирниця Хустського району // Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 430–476.

Сватівщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, Є.С. Дзюба, В.С. Курило, І.О. Ніколаєнко, В.В. Просін, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 1998. – 134 с.

Скопненко О.І. Тексти // Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан (історико-фонетичний нарис). – Київ, 2001. – С. 154–172.

Старобільщина. Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій / Упорядники К.Д. Глуховцева, В.С. Курило, В.В. Лєснова, О.А. Міхно, І.О. Ніколаєнко, З.С. Сікорська, В.О. Шевцова. – Луганськ, 2000. – 128 с.

Східнослобожанські українські говірки. Нататки до мовного портрета переселенців з Лемківщини: Науково-навчальний посібник / За заг. ред. К.Д. Глуховцевої. – Луганськ, 2006 – 110 с.

Тищенко Т.М. Східнополіський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 390 с.

Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упор. Н.М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 235 с.

Українські закарпатські говірки: Тексти / Упоряд. та передм. О.Ф. Миголинець, О.Д. Пискач. – Ужгород: Ліра, 2004. – 400 с.

Хібеба Н. Повір’я та звичаї бойківського весілля. 2. // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 548–553.

Хобзей Н. У просторах воєнного часу. Про Першу світову війну в записах для “Атласу української мови”. Додатки // Українська мова в Галичині: історичний вимір / Відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія “Історія мови”). – С. 286–306.

Черенкова А.Д. Переходные украинско-русские говоры // Воронежские диалектные тексты как источник для изучения русского национального язика, истории и культуры народа. Учебное пособие. – Воронеж: Полиграф, 2009. – С. 294–307. – (Прил.: CD “Видеоиллюстрации к текстам”).

Шелемех В. Діалектні тексти про страви з Надсяння // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 315–332.

Шило Г.Ф. Тексти // Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів, 1957. – С. 207–227.

Ястремська Т. Полонинське пастухування Гуцульщини в текстах // Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – С. 217–271.

Ananiewa N. Tekst z Szaróweczki na Podolu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Arkuszyn H., Rieger J. Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. XII. – Warszawa, 2010.

Bronikowska R. O czarach, urokach i bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Cechosz I. Teksty z Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową/ wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII.– Warszawa, 1995.

Cechosz I. Teksty z Oleszkowców koło Gródka Podolskiego // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera . – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Czyżewski F., Warchoł S. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wshodniej Lubelszczyny. Rozprawy Slawistyczne. 9. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – 496 s.

Dzięgiel E. Teksty z Hałuszczyńców pod Tarnopolem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Dzięgiel E. Teksty ze Żwańca nad Dniestrem // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – T. VIII. – Warszawa, 1995.

Golachowska E. Teksty z Tarnorudy nad Zbruczem // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Krasowska H., Rieger J. Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligencji // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

 Krasowska H., Rieger J. Teksty z Panki na Bukowinie // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Kuraszkiewicz W. Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych. – Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. – Warszawa: PAN, 1963. – 167 s. + VI map.

Mazur H., Rieger J. Teksty z Obertyna na Pokuciu // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. Janusz Rieger. – Warszawa, 2002.

Paňkevič In. Chrestomatie ukrajjnskych textů ze současńe a staré ukrajinské literatury s přilohou ukázek z historické mluvnice a dialectologie. Praha. Státní ped. nakladatelstvi, 1954.

Pociłujko O. Tekstyze Starego Skałatui Połupanówki pod Tarnopolem z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Rieger J., Nepop L. Teksty z Burtyna koło Połonnego z komentarzem językowym // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Rudnyćkyj J. B. Dialektische Texte // Lemberger ukrainische Stadtmundart (Znesinnja). – Wiesbaden: Harrassowitz, 1993. – S. 97–111.

Smierczko A., Cechosz I. Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / red. J. Rieger. – Warszawa, 2002.

Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym / Praca zbiorowa pod red. A. Obrębskiej-Jabłońskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 225 s.

Warchol S., Czyżewski F. Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. – Lublin, 1998. – 498 s.

Wolska J. Teksty z Niwnej koło Dowbysza (z komentarzem językowym) // Studia nad Polszczyzną Kresową / wydawnictwo ciągłe, pod red. J. Riegera. – Т. VIII. – Warszawa, 1995.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+