Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

 Діалектні лексикографічні джерела

Авдеева М. Т. Словарь украинских говоров Воронежской области: в 2 т. – Воронеж: ИПЦ ВГУ. – Т. 1: А–М. – 2008. – 228 с.; Т. 2: Н‑Я. – 2012. – 307 с.

Анохина В. В., Никончук Н. В. Полесская терминология пчеловодства // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 320‑365.

Аркушин Г. Л. Мисливська лексика західнополіського говору. (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Дослідження з української діалектології: зб. наук. праць / Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 181–225.

Аркушин Г. Л. Силенські фразеологізми // Аркушин Г. Л. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 134‑146.

Аркушин Г. Л. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін, 2003. – 177 с.

Аркушин Г. Л. Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся // Slavia Orientalis. – P. XIV. – № 2.– Kraków, 1996. – S. 267–277.

Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: в 2 т. – Луцьк: Вежа, 2000.

Аркушин Г. Л. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. ‑ Луцьк; Люблін, 2005. – 198 с.

Аркушин Г. Л. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 272 с.

Аркушин Г. Л. Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся // Поліська дома. Фольклорно-діалектологічний збірник / Упоряд. В. Давидюка і Г. Аркушина. – Вип. 1. – Луцьк: РВВ Волин. обл. упр. по пресі, 1991. – С. 113‑185.

Аркушин Г. Л. Словничок діалектизмів // Аркушин Г. Силенська гуторка. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 57‑133.

Астаф’єва М., Воронич Г. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х томах. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – Кн. 1: А‑Ж. – 2014. – 516 с.

Бандрівський Д. Г. Матеріали до діалектного словника Бориславського і суміжних районів Львівської області // Дослідження і матеріали з української мови / Відп. ред.: І. П. Крип’якевич , АН Української РСР, Ін-т суспільних наук. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – Т. 4. – 1961. – С. 3–14.

Бевка О. Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату. – Ніредьгаза, 2004. – 178 с.

Бейлина Д. А. Материалы для полесского ботанического словаря // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 415–438.

Бережняк В. Лексика східнополіських гончарів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 359–368.

Березовська Г. Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 348 с.

Берлізов А. А. Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров’я. ‑ Чернігів: ЧДПІ, 1959. – 84 с. – (Наукові записки Чернігівського педагогічного інституту. – Чернігів: ЧДПІ, 1959. – Т. ІV. – Вип. 4.).

Бичко З. М. Наддністрянські говірки. Короткий словник. – Тернопіль, 2005. – 80 с.

Бичко З. М. Словник діалектної лексики с. Грабовець Стрийського району Львівської обл. Матеріали до вивчення курсу «Українська діалектологія». – Львів : ЛДУ, 1992. – 27 c.

Бігуняк  А.,  Гойсак  О.  Лемківський  словничок. – Тернопіль, 1997. – 46 с.
Див. ще: Бігуняк  А.,  Гойсак  О.  Лемківський  словничок. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.lemko.org/lemko2/slovnyk.html.

Брилінський Д. Словник подільських говірок. – Хмельницький: РВВ, 1991. – 116 с.

Буґера І. Лемківський словничок: Доповнення до словничка М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1938. – Ч. 3. – С. 139‑143.

Вакалюк Я. Назви захворювань овець і кіз / упор. Г. Дидик-Меуш // Діалектологічні студії. 1: Мова в часі і просторі / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2003. ‑ С. 304‑310.

Вархол Н. Словник народних ботанічних назв // Вархол Н. Рослини в народних повірʼях русинів-українців Пряшівщини. – Пряшів; Едмонт: Вид-во «EXCO s.r.o.», 2002. – C. 111‑144.

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. – Братіслава: Словацьке педагогічне вид-во; Пряшів: Відділ української літератури, 1990. – 160 с.

Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів. Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини.– Харьків: Вид-во ХДІ ім. О. М. Горького, 1962. – 176 с.

Ващенко В. С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1968. – 158 с.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. – Харків: Вид-во ХДІ ім. О. М. Горького, 1960. – Вип. 1. – 107 с.

Ващенко В. С., Поповський А. М. Українізми в російських народних говорах: Словник-покажчик. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – 97с.

Веремійчик І. М. Короткий словник сільськогосподарської, побутової та ремісничої лексики // Традиційні знаряддя праці, промисли і ремесла на Волині. – Луцьк, 1995. – С. 118‑221.

Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. ‑ Львів, 1877. – 88 с.

Верхратський І. Нові знадоби номенклятури і термінольоґії природописної, народної, збирані між людьми // Збірник математично-природописної лікарської секції НТШ. – Львів, 1908. – Т. 12. – С. 13‑23.

Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі и замітка о волосьюмъ-павуку. – Львівъ: Въ печатні М. Ф. Поремби, 1864. – Т. 1. – 18 с.

Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі. – Львівъ: Зъ друкарні Ставропигийського Институту. ‑ Т. 2. – 1869. – 40 с.; Т. 3. – 1869. – 23 с.; Т. 4. – 1872. – 23 с.; Т. 5. – 1872. – 40 с.; Т. 6. – 1879. – 24 с.

Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Говір батюків. – Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1912. – С. 251‑305.

Верхратский І. Словарець // Верхратський І. Про говір галицьких лемків. – Львів: З печатні Наукового Товариства імені Шевченка, 1902. – С. 388 – 487.

Верхратський І. Словарчик // Верхратський І. Про говор долівский / Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ХХХV – ХХХVІ. – Львів, 1900. – С. 94–127.

Вешторт Г. Ф. Названия пищи в говорах Полесья // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 366‑415.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми) // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89. – Ч. 3. – С. 31–36.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми) // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова; МОУ України; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. ‑ Вип. 11. – С. 59–66.

Вікторіна О. М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2006. – 436 с.

Владимирская Н. Г. Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 193‑281.

Выгонная Л. Т. Полесская земледельческая терминология // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 93‑130.

Говірка села Машеве Чорнобильського району / Уклад.: Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика, Л. А. Москаленко, Л. Г. Пономар:

  • Ч. 3. Матеріали до Лексичного атласу української мови. – К.: Довіра, 2003. – 226 с.
  • Ч. 4. Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу. – К.: Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 704 с.

Головацький Я. Ф. Матеріялы для словаря Малорусского нарѣчія, собраные въ Галиціи и вь Сѣверовосточной Венгрии // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. ‑ Пряшів, 1982. ‑ Т. 10. – С. 351‑612.

Горбач О. Діялектний словник села Бродина, повіту Радівці (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 136‑275.

Горбач О. Діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) // Горбач О. Південнолемківська говірка й діалектний словник с. Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) / Український вільний університет. Мюнхен, 1973. – С. 1–95. – (Матеріяли до української діялектології. – Вип. 2).

Горбач О. Діялектний словник села Поляни над р. Русковою (Румунія) // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 279–322.

Горбач О. Південна буковинсько-покутська говірка с. Милемовець бл. Радовець. Словник // Горбач О. Зібрані статті VIII: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія / Фотопередрук. – Мюнхен, 1997.– С. 328–373.

Горбач О. Словник говірки села Негостина (Румунія) [опрацювала і підготувала до друку Н. Хобзей] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 422‑453.

Горбач О. Словник діялектної лексики північно-наддністрянської говірки сіл Романів, Підсоснів, Підберезівці й Лагодів // Горбач О. Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської області / Відбитка з «Наукових записок» Українського технічно-господарського ін-ту в Мюнхені, т. VII (X), 1965. – Мюнхен, 1965. С. 22‑103.

Горбач О. Словник північно-підляської говірки села Добровода близько Гайнівки (Польща) [опрацювали і підготували до друку Н. Хобзей, О. Тріль] // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 454‑488.

Гороф’янюк І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – 304 с.

Гоцкій І. А. Бойковскій словарец // Временник Ставропигійского  Института с місяцесловом  на  обыкновенный 1895 числящій 365  дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т  Ставропиг. Тип. Ставропиг. ин-та, [1894]. – XXXIII; [1895]. – XVII; [1896].  – XVII; [1898]. – XLVIII. – С. 128–132; [1901]. – XLVIII; [1902]. – XXXIV.

Гримашевич Г. І. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир: Північноукраїнський діалектологічний центр Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2002. – 184 с.

Гримашевич Г. І. Словничок поліських назв одягу (назви спідниць) // Назви одягу та взуття правобережного Полісся. ‑ Житомир, 1999. ‑ С.158‑176.

Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 р. – 320 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Грищенко П. Материалы до диалектного фразеологического словаря украинского Полесья (село Лучанки Овручского района Житомирской области) // Труды Самаркандского университета. ‑ Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. ‑ С. 162‑177.

Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Відп. ред. В. В. Лучик; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. – К.; Кіровоград: РВГІЦ КДПУ, 1999. – 224 с.

Гуцульські говірки: короткий словник / Уклад.: Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська та ін.; відп. ред. Я. Закревська. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 232 с.

Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів Волині / Відп. ред. І. М. Желєзняк. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 108 с.

Дзендзелівський Й. О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття. На допомогу вчителям Закарпатської області. ‑ Ужгород, 1958. – 48 с.

Дзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров’я // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. ‑ 1958. – С. 36‑54.

Дзендзелівський Й. О. Традиційна лексика говірки села Залісся Кобринського району на Берестейщині // Полісся: етнікос, традиції, культура / Ред. В. Давидюк; НАН України. Ін-т народознав. – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 200‑210.

Доброльожа Г. М. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами – назвами тварин. – К.: Вид-во «Волинь», 1997. – 53 с.

Доброльожа Г. М. Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2003. – 160 с.

Доброльожа Г. М. Фразеологічний словник говірок Житомирщини. – Житомир: ПП Туловський, 2010. – 404 с.

Доленко М. Т. Материалы для словаря диалектических фразеологизмов Подолья // Труды Самаркандского университета. ‑ Вып. 272. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – № 8. – С. 131‑161.

Дорошенко І. С. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини // Діалектологічний бюлетень. – 1962. – Вип. 9. – С. 101‑122.

Дорошенко Л. Словник будівельної лексики східнополіського діалекту / Рец. П. Ю. Гриценко, В. В. Герман. – Суми: Сум. ДПУ, 2006. – 248 с.

Дуда  І.  Лемківський  словник.  26  000  слів. Тернопіль: Астон, 2009. ‑ 376  с.

Євтушок О. М. Короткий словник говірок Рівненщини // Вивчення говірок Рівненщини. – Рівне, 1997. – С. 38–138.

Жеґуц І. Матеріали до гуцульського говору в Закарпатті: Говірка с. Берлибаш (Костилівка) р-ну Рахів у 30-х рр. Словник із додатками. ‑ Мюнхен, 1999. ‑ 96 с.

Жеґуц І., Піпаш Ю. Словник гуцульського говору в Закарпатті. ‑ Мюнхен, 2001. ‑ 180 с.

Зеленько А. С. Словник специфічної лексики с. Чайкиного Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. // Методичні вказівки з діалектології української мови. ‑ Луганськ, 1990. ‑ С. 40‑53.

Зеленько А. С., Сенчук І. В., Середа Ф. Я. Словник східнополіського говору // Методичні вказівки з діалектології української мови (та матеріали до словника східнополіського говору). – Луганськ : ЛДПІ, 1990. – С. 5–40.

Івченко А. Матеріали до фразеологічного словника Харківщини // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 1. – С. 153–162.

Івченко А., Вархол Н. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків: Око, 1993. – Т. 2. – С. 145‑148.

Карпенко В., Волкова О., Карпенко О., Капустіна Т. Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2012. – 284 с.

Кірілкова Н. В. Матеріали до фразеологічного словника південноволинських говірок. – Рівне; Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 128 с.

Кірілкова Н. В. Словник волинських фразеологізмів. – Рівне; Острог: [Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»], 2013. – 192 с.

Кобринський П. Матеріяли до словаря, зôбрани вь Космачѣ окр. Коломыйского // Вечерницѣ. ‑Л., 1863. ‑ Річник 2.

Коваленко Н. Д. Лексикографічний опис фразем західноподільських говірок // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. ‑ С. 379‑391.

Коваленко Н. Д. Матеріали до словника фразем західноподільських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Вип. 4. Українське і слов'янське мовознавство. Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. – Ужгород, 2001. – С. 253–257.

Коваленко Н. Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини: навч. посіб. ‑ Камʼянець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 144 с.

Козій Н. Говірка містечка Олешичі на Любачівщині [упорядкувала і підготувала до друку Л. Хомчак] // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. ‑ С. 208‑ 219.

Коковський Ф. До словника назов народніх одягів // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 3. – С. 111‑112.

Коковський Ф. Лемківські слова // Рідна мова. – Варшава, 1933. – Ч. 7. – С. 249‑250.

Коковський Ф. Доповнення до «Лемківського словничка» М. Приймака // Рідна мова. – Варшава, 1935. – Ч. 2. – С. 74‑76

Колісник І. С. Місцева хліборобська лексика буковинських говірок. – Діалектологічний бюллетень. – 1961. ‑ Вип. 8. – С. 64–71.

Конобродська В. Номінація поліського поховального обряду. І // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П.Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 428‑458.

Корень Н. Д., Шушкевич М. С. Полесская строительная терминология (хата и хозяйственные постройки) // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 131‑161.

Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 62‑267.

Крашеніннікова Т. В. Короткий словник діалектизмів українських літературних казок ХІХ століття / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2008. – 48 с.

Куриленко В. М. Лексика тваринництва поліських говорів. ‑ Суми: Мрія, 1991. – 87 с.

Кухаренко Я. Вівці і чабани в Чорноморці. Чабанський словарь // Основа. – 1862. ‑ Кн. 5. – С. 29‑39.

Лесів М. Словник діалектизмів // Лесів М. Українські говірки у Польщі. – Варшава: Український дім, 1997. – С. 414‑425.

Лесюк М. Із ковалівського лексикону // Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Колмийського району). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 85‑128.

Лєснова В. В. Матеріали до словника говірок Східної Слобожанщини: Людина та її риси. ‑ Луганськ: Шлях, 1999. ‑ 76 с.

Лєснова В. В. Матеріали до словника українських східнослобожанських говірок: риси людини // Лєснова В. В. Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – С. 124‑192.

Лєснова В. В. Словник оцінних номенів людини в українських діалектах / За заг. ред. П. Ю. Гриценка. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 304 с.

Лизанець П. М. Словник місцевих діалектизмів // Лизанець П. М. Українські південнокарпатські говірки. Затисся Виноградівського району Закарпатської області. – Ужгород: Карпати, 2008. – С. 251‑330.

Лысенко П. С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины // Славянская лексикография и лексикология. – М., 1966. – С. 5‑60.

Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. – К.: АН УРСР, 1961. – 72 с.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів. – К.: Наукова думка, 1974. – 260 с.

Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 6. – К., 1958. – С. 5‑21.

Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). – Луганськ: Знання, 2003. – 172 с.

Масленникова Л. И. Из полесской терминологии транспорта // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 161‑193.

Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. К.: Наукова думка, 1996. – 196 с.

Матеріали до словника буковинських говірок. – Чернівці, 1971 – 1979. – Вип. 1–6.

Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відп. ред. В. В. Німчук. – К.; Сімферополь: Ната, 2013. – 602 с.

Мацюк З. С. Із народу не викинеш: діалектний словник фразеологізмів. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 134 с.

Мельничук О. С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району Одеської області) // Лексикографічний бюлетень. – К., 1952. ‑ Вип. 2. – С. 67‑99.

Миголинець О.Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дерев та кущів // Молодь ‑ Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1995. ‑ Т. 5‑6. ‑ С. 262‑279.

Миголинець О. Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дикоростучих трав'янистих рослин (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Молодь ‑ Україні: Наукові записки молодих учених Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1994. – Т. 4. – С. 215 – 255.

Миголинець О. Ф.  Назви грибів в українських говірках Закарпатської області (Матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологічна. ‑ Ужгород: УжДУ, 1995. ‑ Вип. 1 ‑ С. 33‑37.

Мілєва І. В. Матеріали до евфемістичного фразеологічного словника східнослобожанських і східностепових говірок. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 127 с.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. – Одеса : Вид-во Одес. пед. ін-ту, 1958. – 78 с.

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Николаев С. Л., Толстая М. Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов. ‑ Москва, 2001. ‑ 232 с.

Никончук Н. В. Из лексики полесского села Листвин // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. ‑ М.: Наука, 1968. – С. 79‑92.

Никончук М. В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся) / Відп. ред. А. М. Залеський; рец.: М. М. Богдан, Н. Й. Марчук. – К.: Наукова думка, 1979. – 316 с.

Никончук Н. В. Полесские названия птиц // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 439‑471.

Никончук М. В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / Відп. ред. А. М. Залеський; рец.: П. Ю. Гриценко, П. Ф. Романюк. – К.: Наукова думка, 1985. – 312 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов'янських мов. – Житомир : РВВ облполіграфвидаву, 1990. – 369 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Ендемічна лексика Житомирщини. Методичні рекомендації для вчителів. – Житомир, 1989. – 272 с.

Никончук М. В., Никончук О. М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – К.: Наукова думка, 1990. – 292 с.

Никончук М., Никончук О., Доброльожа Г., Гримашевич Г. Назви одягу та взуття правобережного Полісся / Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка; Відп. ред. В. Мойсієнко. – Житомир, 1998. – 230 с.

Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. – Житомир: Полісся, 2001. – 148 с.

Огієнко І. Словник місцевих слів, в літературній мові не вживаних. – Жовква: Друкарня О. О. Василіян, 1934. – 155 с.

Огоновський И. Слова з Гуцульщини // Правда. – Львів, 1879. – Вип. 1 (січень). – С. 52–56.

Омельченко З. Л., Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 114 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: в 2 ч. – К.: Наукова думка, 1984.

Осадча-Яната Н. Українські народні назви рослин. ‑ Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1973. ‑ 173 с

Осташ Н. Словник діалектної лексики переселенців із Холмщини // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2004. ‑ С. 355‑378.

Осташ Р., Осташ Л. Словник говірки села Стриганці Тисменицького району Івано-Франківської області // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. ‑ С. 346‑410.

Паламарчук Л. С. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївка Вчорайшенського району Житомирської області // Лексикографічний бюлетень. – 1958. ‑ Вип. 6. ‑ С. 22‑35.

Панцьо С. Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика). – Тернопіль, 1997. – Ч. 1. – 56 с.

Панцьо С. Є. Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика). – Тернопіль: Джура, 2009. – 108 с.

Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок / Упоряд. і підгот. до друку Є. Д. Турчин. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 326 с.

Пиртей П. С. Словник лемківської говірки: Матеріали до словника. – Legnica; Wrocław, 2001. – 345 с.

Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок: Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. ‑ Ужгород, 2005. – 266 с.

Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України. Гетьманщина. – Опішня: Українське народознавство, 1993. ‑ 280 с.

Приймак І. І. До особливостей місцевої лексики північно-західних районів Сумської області. (Матеріали до словника українських говорів). – Нова Каховка: Вид-во Херсон. пед. ун-ту, 1957. – 24 с.

Приймак М. Лемківський словничок // Рідна мова. – Варшава, 1934. – Ч. 10. – С. 450; Ч. 11. – С. 495‑498.

Пшеп’юрська М. Надсянський говір. Слівник // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиський відділ ОУП, 2007. – С. 184‑210. ‑ («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХІ).

Рабій-Карпинська С. Діялектні матеріяли зібрані за Квестіонаром для збирання матеріялу для Мовного Атласу Галичини та за Діялектологічним квестіонаром 1931 року // Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль, 2011. – С. 120‑158. ‑ («Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі. – Т. ХVIIІ).

Роговичъ А. Г. Опыть словаря народныхъ названій растеній Юго-Западной России. ‑ К.: Университетъ, 1874. ‑ 54 с.

Романюк П. Ф. Лексика весільного обряду правобережного Полісся: Матеріали до «Лексичного атласу української мови» // Дослідження з української діалектології. – К., 1991. – С. 225‑251.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. ‑ Ужгород: Ліра, 2008. – 408 с.

Сабадош І. В. Лісосплавна лексика українських говорів Карпат // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 343‑398.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. ‑ Ужгород: Ліра, 2008. ‑ 480 с.

Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). ‑ Вип. 1 (А–Об'ясняться). – Харків: ОВВ НМЦ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 296 с.

Свенцицкій И. С. Слова,  уживанныи  в  косовском  и  коломыйском  повітах // Временник  Ставропигійского  Института  с  місяцесловом  на  обыкновенный год 1899, числящій365 дней / Издан под редакціею М.М.К. [М.М. Клемертович]. – Львов: Ин-т  Ставропиг.  Тип.  Ставропиг.  ин-та.  Управитель  тип.  І.  Греняк, [1898]. – XLVIII. – С. 138–140.

Сизько А. Т. Словник діалектної лексики говірки с. Кишеньок Кобеляцького р-ну Полтавської обл. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту, 1981. – 44 с.

Сизько А. Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини: навч. посіб. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1990. – 100 с.

Сікорська З., Шевцова В., Шутова Л. Словник діалектної лексики Луганщини / За ред. З. С. Сікорської. – К.: Шлях, 2002. ‑ 224 с.

Сімович О. Словник вербальних символів: Барвінок // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2010. ‑ С. 554‑557.

Сімович О. Словник вербальних символів: Верба. Вишня. Рожа. Сосна. Тополя. Хліб. Черемшина. Явір. // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. ‑ С. 238‑281.

Сімович О. Словник вербальних символів: Дуб. Береза. // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. ‑ С. 335‑348.

Сімович О. Словник вербальних символів: Калина // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. ‑ С. 287‑298.

Словник буковинських говірок / заг. ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.

Словник гуцульських говірок (Літера «Б») // Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / Редкол.: Я. Закревська (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 90‑270.

Словник українських говірок Карпатського регіону: пояснення та походження слів / Укладач Д.П. Савчук; передмова М.Д. Павлюка – Київ; Косів: Писаний Камінь, 2012. – 154 с.

Словник українських говорів Одещини / Гол. ред. О. І. Бондар. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 224 с.

Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєскова, І. Ніколаєнко та ін. – Луганськ: Вид-во ЛДПУ імені  Тараса Шевченка, 2002. – 234 с.

Соколовская А. С. Полесские названия одежды и обуви // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 281‑320.

Словник рідковживаних слів // Говірки історичної Уманщини та суміжних земель: монографія / Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко та ін.; за ред. Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – С. 247‑259.

Список діялектних слів, словакізмів та богемізмів // Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини / Упоряд. О. Лешка, Р. Шішкова, М. Мушинка. – New-York, Praha, Київ: Euroslavica, 1998. – С. 314‑320.

Ступінська Г. Ф., Битківська В. Я. Фразеологічний словник лемківських говірок. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 472 с.

Терновська Т.  Ковальська лексика українських говорів // Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценко; Редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1997. – С. 399‑427.

Тищенко Т. Лексика бджільництва Східного Поділля: Словник. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 88 с.

Тищенко Т. Лексика на позначення бджіл у говірках Східного Поділля (матеріали до «Лексичного атласу української мови») // Діалектологічні студії. 7. Традиції і модерн / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2008. – С. 323‑334.

Тищенко Т. М. Східноподільський родинний обряд: лексикографічний і текстовий опис. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 390 с.

Турчин Є. Д. Словник села Тилич на Лемківщині. – Л.: Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – 5-е вид., перероб. й доп. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 348 с.

Ужченко Д. В. Словник жаргонних фразеологізмів Східної Слобожанщини: Матеріали. – Луганськ, 2009. ‑248 с.

Франко І. Галицько-руські народні приповідки. ‑ Т. 1‑3. ‑ Львів, 1901‑1910.

Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. ‑ Львів, 2005. ‑ С. 299‑308.

Хібеба Н. Весільна лексика бойківського говору: матеріали до словника // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2005. ‑ С. 298‑308.

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. ‑ 216 с.

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякепива НАН України, 2013. – 668 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2009. – 672 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Хомчак Л. Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2009. ‑ С. 199‑237.

Чабаненко В. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: в 4 т. – Запоріжжя: Запоріз. держ. ун-т, 1992.

Чабаненко В. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2001. ‑ 200 с.

Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. – Сумы: СГПИ им. А. С. Макаренка, 1984. – 276 с.

Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології. – К.: Артанія, 1997. – 312 с.: іл.

Шило Г. Ф. Наддністрянський реґіональний словник. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т мовознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 2008. – 288 с. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Юрченко А. С., Ройзензон Л. И., Ройзензон С. И. Украинский диалектный словарь Харьковской области (фрагмент словаря) // Труды Самаркандского университета. ‑ Вип. 272. Вопросы фразеологии. ‑ 1975. ‑ №8. ‑ С. 192‑208.

Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. – Х.: Основа, 1993. – 175 с. – Попередні публікації: Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь // Прапор. – 1988. ‑ № 9. – С. 167‑174; 1989. ‑ № 2. – С. 175‑180; 1989. ‑ № 8. – С. 175‑184; 1989. ‑ № 12. – С. 169‑175; 1990. ‑ № 8. – С. 173‑180; 1990. ‑ № 10. – С. 164‑172; 1990. ‑ № 12. – С. 166‑173; Березіль. – 1991. ‑ № 4. – С. 177‑183; 1991. ‑ № 11. – С. 172‑179.

Ястремська Т. Словник лексики пастухування гуцульського говору // Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, 2008. – С. 272‑343. ‑ (Серія «Діалектологічна скриня»).

Bronikowska R. Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 17‑64.

Domoradz K. Słownictwo wsi Żernica na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 65‑106.

Gregorowicz J. Słownik wyrazów huculskich // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. – Kraków, 1880. – T. 5. – S. 26‑35.

Janów J. Słownik huculski / Opracował i przygotował do druku J. Rieger. – Kraków: DWN, 2001. ‑ 292 s.

Janów J. Słowniczek huculski sprzed stulecia. – Lwów, 1937. – 42 s. / Odbitka ze Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – R. XVI. – Z. 3. – S. 1‑12.

Kudryk А. Słowniczek wsi Lubliniec Stary koło Cieszanowa // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 335‑366.

Lewicka U. Słownictwo wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 107‑180.

Onyszkanycz-Kowalska М. Słowniczek gwary łemkowskiej Jawornika i Rzepedzi // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 181‑207.

Rieger J. Ze słownictwa gwar nadsańskich (na podstawie zapisów Stefana Hrabca) // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 323‑334.

Rigier J. Słownictwo i nazewnictwo Łemkowskie. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe «Semper», 1995. – 256 s.

Rudolf-Ziółkowska Е. Dawne słownictwo pogranicza bojkowsko-łemkowskiego // Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. ‑ S. 209‑322.

Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy : słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, dir. J. Rieger; composed on the basis of material collected under the direction of Władysław Paryl by Katarzyna Czarnecka, Dorota Kowalska, Elżbieta Rudolf-Ziółkowska. ‑ Kraków: Lexis, 2007. – 304 s.

Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów B. Katedry jezyków ruskich UJ) / Oprac. i przygot. do druku Mieczysław Karaś. ‑ Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. – 244 s. ‑ (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze, zesz. 44.).

Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Рolsce: Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / Pod kierunkiem J. Riegera. ‑ Warszawa, 2002. – 440 s.

Деякі рукописні словники зберігаються в авторів або в різних установах.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+