Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Співпраця
Конференції
СпівробітникиExpand Співробітники
Матеріали для досліджень

 Лінгвогеографічні джерела

Аркушин Г. Атлас західнополіських фаунономенів – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 322 с.

Аркушин Г. Атлас мисливської лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 410 с.

Атлас української мови: У 3-х т.:

 • Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі / Ред. колегія: Закревська Я.В., Залеський А.М., Марчук Н.Й. (секретар), Матвіяс І.Г. (голова), Назарова Т.В., Прилипко Н.П. / Ред. тому І.Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 1984. – 520 с.;
 • Т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі / Бандрівський Д.Г., Григорчук Л.М., Жилко Ф.Т., Закревська Я.В., Залеський А.М., Назарова Т.В., Онишкевич М.М., Приступа П.І. / Відп. ред. Я.В. Закревська. – К.: Наук. думка, 1988. – 520 с.;
 • Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі / Варченко І.О., Довгопол С.Ф., Закревська Я.В., Залеський А.М., Малахівська О.А., Марчук Н.Й., Матвіяс І.Г., Назарова Т.В., Прилипко Н.П. / Відп. ред. А.М. Залеський, І.Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 2001. – 272 с.

Ващенко В.С. З історії та географії діалектних слів: Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини: Назустріч V Міжнародному з'їздові славістів. – Х.: Видавництво Харківського Ордена Трудового Червоного Прапора державного у-ту імені О.М. Горького, 1962. – 176 с.: карти

Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т ім. 300–річчя возз’єднання України з Росією, 1968. – 158 с.: табл., карти

Ганудель З. Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини:

 • Т. І. Назви страв, посуду і кухонного начиння. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1984. – 211 с.;
 • Т. ІІ. Ткацька лексика. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1989. – 183 с.;
 • Т. III. Назви будівництва і транспорту. – Прешов: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 2001.– 216 с.

Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. – 67 с. + 1 карта.

Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: У 2-х т.:

 • Т. 1: Фонетика. Фонологія. – Чернівці: Час, 1995. – 410 с.;
 • Т. 2. Словозміна. Службові слова. – Чернівці: Прут, 1998. – 215 с.

Глуховцева К.Д. Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 183 с.

Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 592 с.: карти

Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: Дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; НАН України; Ін-т укр. мови. – К., 2006. – 410 арк. + арк. 411–569 дод.: карт.

Гороф’янюк І. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 304 с.: карти

Дзендзелiвський Й.О. Лiнгвiстичний атлас украïнських народних говорiв Закарпатськоï областi УРСР (Лексика). Частина І – ІІІ. – Ужгород: Вид-во Ужгород. держ. ун-ту, 1958, 1960, 1993.

Діалектологическая карта русскаго языка въ Европѣ / Составлена членами Московской Діалектологической Комиссіи, состоящей при Отдѣленіи русскаго языка  и словесности Императорской Академіи Наукъ: Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовымъ и Д.Н. Ушаковымъ. Исполнена членомъ И.Р.Г. О-ва И.П. Поддубнымъ. – Изданые Императорскаго русскаго географическаго общества. – Петроградъ, 1914; Передруковано в:  Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – Х.

Діалектологічна карта східнослов’янських мов / Уклав Жилко Ф.Т. // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955.

Діялектологічна карта України / Уклав Ганцов В.М. // Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІ.

Дурново Н.Н., Соколов Н.Н., Ушаков Д.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии // Труды Московской диалектологической комиссии. – Вып. 5. – М., 1915.

Євтушок О.М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся. – Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 134 с.

Зілинський І. Географія української мови і сумежних земель // Географія українських і сумежних земель / Опрац. і зред. В. Кубійович. – Lwów; Kraków, 1938.

Зілинський І. Карта українських говорів з поясненнями в українській, польській та французькій мові [Варшава, 1933 р.] // Архів Ягеллонського університету. Фонд ІІ 619. – Спр. “Spis prac dr Jana Ziłyńskiego”. – арк. ненумер.. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІІ.

Карпатский диалектологический атлас / Бернштейн С.Б., Иллич-Свитыч В.М., Клепикова Г.П., Попова Т.В., Усачева В.В. – М.: Наука, 1967. – Т. 1. – 271 с.; Т. 2. – 220 с.

Карта говорів української мови / Уклав І. Матвіяс // Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1984. – ІХ; Т. ІІ. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 110; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – ІХ.

Карта говорів української мови / Уклав Ф.Т. Жилко // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955. Передруковано в: Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VIII.

Карта українських говорів (за І. Зілинським і Ф. Жилком) // Енциклопедія Українознавства (Перевидання в Україні) / Гол. Ред. проф. д-р В. Кубійович. – Т. 2. – Львів: Молоде життя, 1993. – С. 525. – (Наукове товариство ім. Шевченка).

Карта южно-русскихъ нарѣчий и говоровъ [Сост. въ 1871 году] / Уклав К.П. Михальчук // Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этногр.-стат. экспедиции в Западнорус. край. – Т. 7. – Вып. 1. – СПб., 1872. Передруковано в: Атлас української мови: У 3–х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – V.

Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. – Нью-Йорк–Львів: Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. – 267 с.: карти

Куриленко В.М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – 260 с.

Куриленко В.М., Приймак В.В. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти): монографія. – Полтава; Глухів: ГДПУ, 2007. – 76с.

Латта В. Атлас украïнських говорів Схiдноï Словаччини / Упоряд. З. Ганудель, І. Ріпка, М. Сополига. – Bratislava: Словацьке педагогічне вид-во, 1991. – 552 с.

Лизанець П.М. Атлас лексичних мадярізмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. – Ужгород, 1976. – 328 с.

Мапа надсянського говору // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Вступ та редакція М. Лесів. Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2007. – С. 211 – 212.

Мартинова Г.І. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000. – 265 с.: карти.

Межі Бойківщини [карта] / Уклав Зілинський І. // Зілинський І. Границі бойківського говору // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1938. – Ч. 10. – С. 92–99; Передруковано в: Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2011. – арк. ненумер.

Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. Юго-Западный отдел. – Т. 7. – Вып. 2. – СПб., 1877. – С. 453–512.

Назарова Т.В. Лiнгвiстичний атлас Нижньоï Прип’ятi. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.

Никончук М.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – К.; Житомир: Держ. картограф. фабрика, 1994. – 221 с.

Общекарпатский диалектологический атлас:

 • Вступительный выпуск. – Скопjе: МАНУ, 1987. – 184 с.;
 • Выпуск 1 / Отв. ред. чл.-кор. Академии наук МССР Р.Я. Удлер. – Кишинёв: Штиинца, 1989. – 196 с.
 • Выпуск 2. – М.: Наука, 1994. – 241 с.;
 • Выпуск 3 / Отв. ред. Я. Ригер. – Warszawa: Res Publica Press, 1991 – 184 s.
 • Выпуск 4 / Отв. ред. Я. Закревская. –Л.: Інститут українознавства, 1993. – 182 с.;
 • Выпуск 5 / Отв. ред. I. Ripka. – Bratislava: Издательство Словацкой академии наук, 1997. – 226 с.;
 • Выпуск 6 / Отв. ред. Л. Балог. – Budapest: Издательство Тинта, 2001. – 214 с.;
 • Выпуск 7 / Отв. ред. Д. Петрович. – Белград, Нови сад, 2003. – 188 с.;
 • Указатели / Под ред. Януша А. Ригера. – Kraków, 2012. – 213 s.

Общеславянский лингвистический атлас:

Серия фонетико-грамматическая

 • Выпуск 1. Рефлексы *ě / Под общ. ред. В. В. Иванова. – Белград, 1988. – 164 с.
 • Выпуск 2а. Рефлексы *ę / Гл. ред. В. В. Иванов. – М.: Наука, 1990. – 176 с.
 • Выпуск 2б. Рефлексы *ǫ. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. – 125 с.
 • Выпуск 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl / Под ред. Я. Басары и др. – Warszawa, 1994. – 164 с.
 • Выпуск 4а. Рефлексы *ъ, *ь / Отв. ред. Д. Брозович. – Загреб, 2006. – 162 с.
 • Выпуск 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. – Скопjе, 2003. – 148 с.
 • Выпуск 5. Рефлексы *о / Отв. ред. Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь. – М.: ИРЯ РАН, 2008. – 161 с.
 • Выпуск 6. Рефлексы *e / Отв. ред. Т.И. Вендина, Л.Э. Калнынь. – М.: ИРЯ РАН, 2011. – 183 с.

Серия лексико-словообразовательная

 • Выпуск 1. Животный мир / Гл. ред Р.И. Аванесов. – М.: Наука, 1988. – 188 с.
 • Выпуск 2. Животноводство / Под ред. Я. Басары и др. – Warszawa, 2000. – 192 с.
 • Выпуск 3. Растительный мир / Гл. ред. А.И. Подлужный. – Минск, 2000. – 162 с.
 • Выпуск 4. Сельское хозяйство / Под ред. А. Ференчиковой и др. – Братислава, 2012. – 266 с.
 • Выпуск 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи / Отв. ред. Т.И. Вендина. – М.: ИРЯ РАН, 2007. – 192 с.
 • Выпуск 8. Профессии и общественная жизнь / Под ред. Я. Басары и Я. Сятковского. – Warszawa, 2003. – 192 с.
 • Выпуск 9. Человек / Под ред. Я. Сятковского и Я. Ваняковой. – Kraków, 2009. – 218 с.

Омельковець Р.С. Атлас західнополіських назв лікарських рослин. – Луцьк: Вежа, 2003. – 132 с.

Омельковець Р.С. Номінація лікарський рослин в українському західнополіському говорі: дис... канд. філол. наук: 10.02.01. – Луцьк, 2004. – 480 с.

Онишкевич М.М. Атлас надсянського говору (рукопис; зберігається у автора)

Зінчук Р.С. Атлас словозміни іменників у західнополіських говірках. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики, Ономаст.-діалектол. центр, 2010. – 162 с.

Сабадош І.В. Атлас ботанічної лексики української мови. – Ужгород: Ужгородський держ. ун-т, 1999. – 103 с.

Скорофатова А.О. Атлас назв корисних рослин в українських східнослобожанських говірках. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 316 с.

Тищенко Т.М. Атлас сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської межі // Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2003 (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Чирук Л. Атлас ентомологічної лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 150 с.

Щербина Т. Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. – Черкаси: Видавець Андрощук П.С., 2009. – 348 с.: карти.

Щербина Т.В. Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос: дис... канд. філол. наук: 10.02.01. – Інститут української мови НАН України. – К., 2003. – 341 с.

Rieger J. A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language / Compiled and Edited from the Fieldnotes of Jan Janów and His Students by Janusz A. Rieger. – Warszaw: Semper, 1996. – 390 s.

Atlas gwar bojkowskich / Pod kier. J. Riegera. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: PAN, 1980 –1991. – T. I–VII.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. – Wrocław etc. – T. I / Red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, 1980. – 230 s.; T. II. – 1989; T. III. – Wrocław 1980–1993; [Т. IV w przygotowaniu]; Т. V, Cz. 1–4 / Red. I. Maryniakowa (kolejna część w przygotowaniu). – Warszawa, 1995–2002.

Atlas Linguarum Europae:

 • Atlas Linguarum Europae: Introduction, Assen: Van Gorcum, 1975.
 • Atlas Linguarum Europae: Premier Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1976.
 • Atlas Linguarum Europae: Second Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1979.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: premier fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1983.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: deuxième fascicule, cartes et commentaires, Assen / Maastricht: Van Gorcum, 1986.
 • Atlas Linguarum Europae, volume I: troisième fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1988.

Czyżewski F. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy / Prace Slawistyczne UMCS. Nr. 3. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1986. – 230 s.

Karpacki atlas dialektologiczny. Indeksy / Рod red. Janusza A. Riegera. – Kraków: Instytut jęz. polskiego PAN, 2012. – 213 s.

Rieger J. Indeks wyrazów do Atlasu językowego dawnej Łemkowszczyzny Z. Stiebera. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1966. – 14 s.

Stiеber Z. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. I – VII. – Łódź, 1956–1964.

Tarnacki J. Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie – Mazowsze). – Warszawa: Fundusz Kult. Narodowej, 1939. – 101 s. + 95 tabl.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+