Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Городенська Катерина Григорівна –

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу.

1975 року захистила кандидатську дисертацію “Морфологічна структура відіменних дієслів у сучасній українській мові”.

1991 року захистила докторську дисертацію “Деривація синтаксичних одиниць”.

Напрямки наукових досліджень – словотвір сучасної української мови, морфологія, семантичний і дериваційний синтаксис. Знаний в Україні фахівець у галузі функціональної та категорійної граматики. Має вагомі й різновекторні напрацювання в теорії деривації.

Уперше в лінгвоукраїністиці розробила теоретичні засади синтаксичної деривації, випрацювала концепцію дериваційного синтаксису, що започаткував нову галузь синтаксичної науки. Застосувала функціонально-семантичний підхід до аналізу та систематизації дериваційних морфем, який посприяв виокремленню нової, синтаксично орієнтованої галузі словотвірної морфеміки. Останнім часом працює в галузі категорійного словотвору та синтаксису, розробляє теоретичні засади словотвірних і синтаксичних категорій. Лауреат премії імені О.О. Потебні НАН України за працю “Теоретична морфологія української мови” (2005 р.).

Автор монографій «Українське слово у вимірах сьогодення» (2014), «Сполучники української літературної мови» (2010), «Граматичний словник української мови. Сполучники» (2007), «Деривація синтаксичних одиниць» (1991). 

Співавтор монографій “Теоретична морфологія української мови” (2004), “Граматика української мови. Морфологія” (1993), “Морфеміка української мови” (1987), “Семантико-синтаксична структура речення” (1983), “Граматика української мови” (1982), “Словотвірна структура слова” (1981), “Числівник української мови” (1980), “Словотвір сучасної української літературної мови” (1979).

Автор низки статей енциклопедії “Українська мова”.

Найважливіші публікації в періодичних виданнях:

Городенська К.Г. Функційність як засада створення сучасних граматик слов’янських мов // Науковий збірник “Граматики слов’янських мов: основа типології і характерології”: матеріали тематичного блоку ХV Міжнародного з’їзду славістів. — К. : Вид-во ТОВ “КММ”, 2013. — С. 3—18 (співавтори: І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко).

Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? // Українська мова. – 2013. – № 2. – С 3 - 12.

Сполучникова спеціалізована й транспозиційна реалізація семантико- синтаксичних відношень у складнопідрядних реченнях // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія: Зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 321 – 322. – С. 73 – 77.

Власне-прислівникова й транспозиційна сфера ступеньованих прислівників з первинною якісно-означальною семантикою // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XV – XVIII. – C. 41 – 43.

Синтаксична сфера компаративних і суперлативних прислівників міри й ступеня // Ucrainica II. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sbornik článků. 3. Olomoucke symposium ukrajinistů 24 – 26. srpna 2006. – Olomouc, 2006. – 1. část. – S. 53 – 58.

Синтаксичні позиції ступеньованих прислівників з первинною локативною семантикою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – Вип. 2. – С. 6 – 11.

Функціонально-категорійна граматика української мови // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – Вип. ІІ. – С. 92 – 97.

Системна словотвірна співвіднесеність і реальне утворення дієслів та іменників // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – Вип.1. – С. 135 – 140.

Керовані другорядні члени речення і валентність предиката // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 260 – 263. 

Проблема статусу зв’язок в українському мовознавстві // Українська мова. – 2003. – № 3 – 4. – С. 48 – 56.

Проблема статусу та обсягу категорії стану дієслова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Філологія. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Спец. випуск. – С. 10 – 16.

Синтаксичні засади словотвірних категорій граматичної ад’єктивації // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ.: Плай, 2002. – С. 46 – 54.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+