Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

 Колишні співробітники відділу

ПУСТОВІТ Любов Омелянівна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник (1993 – 1999).

1979 року захистила кандидатську дисертацію «Лексико-семантична структура метафори (на матеріалі української радянської поезії)».

Досліджувала питання стилістики, культури мови, лексикології.

Співавтор монографії «Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови» (1993)

Співавтор словників:

 • «Новий російсько-український словник-довідник» (1996),
 • «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери» (1998),
 • «Словник епітетів української мови» (1998),
 • «Універсальний довідник-практикум з ділових паперів» (1999),
 • «Словник іншомовних слів та термінологічних словосполучень» (2000).

ПИЛИНСЬКИЙ Микола Миколайович

Доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу (1977 – 1987).

1963 року захистив кандидатську дисертацію «Відображення лексики сучасної української літературної мови в українській лексикографії».

1975 року захистив докторську дисертацію «Проблеми нормалізації української мови».

Досліджував питання лексикології, лексикографії, культури мови, стилістики.

Відповідальний редактор збірника «Культура слова» (1877 – 1988).

Співавтор монографій, словників:

 • «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973),
 • «Мовна норма і стиль» (1976),
 • «Мова і час» (1977),
 • «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979),
 • «Стиль і час. Хрестоматія» (1983),
 • «Українсько-російський словник» (1964),
 • «Русско-украинский словарь синонимов» (1995).

СТАВИЦЬКА Леся Олексіївна

Доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник (1991 – 1999).

1987 року захистила кандидатську дисертацію «Семантика лексичних і синтаксичних одиниць у поезії М. П. Бажана».

1996 року захистила докторську дисертацію «Естетика слова в українській художній літературі 20 – 30-х рр. ХХ ст. (системно-функціональний аспект)».

Досліджувала питання стилістики, соціолінгвістики, теорії та історії художньої мови.

Автор монографій, словників:

 • «Естетика слова в українській поезії 10 – 30-х рр. ХХ ст.» (2000),
 • «Арґо, жарґон, сленґ: Соціяльна диференціяція української мови» (2005),
 • «Короткий словник жаргонної лексики української мови» (2003).

Співавтор праць:

 • «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989),
 • «Культура української мови. Довідник» (1991),
 • «Короткий російсько-український словник контрастивної лексики» (2002),
 • «Українсько-російська двомовність: лінгвосоціокультурні аспекти» (2007),
 • «Суржик: міф, мова, полонізація» (2007).

КОЛЕСНИК Григорій Миколайович

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (1972–1981).

1965 року захистив кандидатську дисертацію «Лексична синоніміка поетичної мови М. Т. Рильського».

Досліджував питання лексикології, стилістики, культури мови.

Співавтор словників, монографій:

 • «Словник української мови» в 11-ти тт.; «Український правопис» (1990);
 • «Науково-технічний прогрес і мова» (1978);
 • «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979);
 • «Стиль і час» (1983).

РУСАНІВСЬКИЙ Віталій Макарович

Доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу (1971 – 1976).

Досліджував питання історії, культури мови, правопису, взаємозв’язків української та інших слов’янських мов.

Автор праць:

 • «Значення і взаємозв’язок граматичних категорій виду і часу в українській мові ХІV – ХVІІ ст.» (1959),
 • «Українські грамоти ХV ст.» (1965),
 • «Семантико-синтаксична структура речення» (1983),
 • «Джерела розвитку східнослов’янських мов» (1985),
 • «Структура лексичної і граматичної семантики» (1988),
 • «Історія української мови» (2000).

АННІНА (СОКОЛОВА) Ірина Олексіївна

Молодший науковий співробітник (1972 – 1998).

Досліджувала питання культури мови, стилістики, мови ЗМІ.

Співавтор монографій, словників:

 • «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979),
 • «Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови» (1990),
 • «Російсько-український словник» (2009).

ПІВТОРАК Григорій Петрович

Доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, старший науковий співробітник (1978 – 1999).

1965 року захистив кандидатську дисертацію «Історія інфінітива в білоруській мові».

Досліджує питання етногенезу слов’ян, історії і діалектології східнослов’янських мов, культури мови.

Автор монографій:

 • «Морфологія інфінітива у східнослов’янських мовах» (1974),
 • «Формування і діалектна диференціація давньоруської мови» (1988), «Українці: звідки ми і наша мова» (1993),
 • «Білоруська мова. Підручник» (1997),
 • «Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: міфи і правда про трьох братів слов’янських зі спільної колиски» (2001).

МАРАХОВА Алла Федорівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (1971 – 1988).

1975 року захистила кандидатську дисертацію «Порівняльні фразеологізми української мови».

Досліджувала питання фразеології, стилістики, семантики, лексикології.

Співавтор монографій:

 • «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979),
 • «Мова сучасних ділових документів» (1981),
 • «Стиль і час» (1983).

СИДЯЧЕНКО Наталія Георгіївна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

1991 року захистила кандидатську дисертацію «Функціонально-стилістична, семантична і формальна структура епітета».

Досліджує питання стилістики, мови прози, лексичної семантики.

Автор монографії «Мовотворчість українських і польських письменників» (2003).

Співавтор довідника «Культура української мови» (1990).

Основні праці:

 • До проблеми лінгвостилістичного визначення епітета // Семасіологія і словотвір: Зб. наук. праць / АН УРСР Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 107–111;
 • Мова Михайла Стельмаха // Мовознавство. – 1992. – №6. – С. 35–41.

МАСЕНКО Лариса Терентіївна

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник (1964 – 1991).

1972 року захистила кандидатську дисертацію «Гідронімія південного Бугу».

Досліджує проблеми ономастики, історії української літературної мови, стилістики, соціолінгвістики.

Автор праць:

 • «Гідронімія Східного Поділля» (1979),
 • «Українські імена та прізвища» (1990),
 • «Мова і політика» (1999),
 • «Мова і суспільство. Постполоніальний вимір» (2004).

Співавтор монографій, словників:

 • «Складні питання сучасного українського правопису» (1980),
 • «Гідронімія України у її міжмовних і міждіалектних зв’язках» (1981),
 • «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989);
 • «Словник гідронімів України» (1979).

ЛЕНЕЦЬ Катерина Василівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (1958 – 2001).

1972 року захистила кандидатську дисертацію «Суфіксальний словотвір іменників в українській літературній мові».

Досліджувала питання лексикології, стилістики, культури мови.

Співавтор монографій, словників:

 • «Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови» (1977),
 • «Мова масово-політичної інформації» (1977),
 • «Взаємодія усних і писемних стилів» (1982),
 • «Стиль і час» (1983),
 • «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989),
 • «Українсько-російський словник» (2013).

ДЗЮБИШИНА-МЕЛЬНИК Наталія Яківна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу (1973 – 1996)

1986 року захистила кандидатську дисертацію «Синтаксеми з кваліфікативним і кваліфікативно-субстанційним значенням у сучасній літературній мові».

Досліджує питання стилістики, синтаксису, лексичної семантики.

Співавтор монографій, довідників:

 • «Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови» (1990);
 • «Культура української мови» (1990).

ДУЖИК Наталія Степанівна

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.

1996 року захистила кандидатську дисертацію «Мовна особистість М. Хвильового в аспекті стилістики та історії літературної мови».

Досліджує питання стилістики, мови художньої літератури, лексичної семантики.

Співавтор довідника «Культура мови на щодень» (1997).

Основні праці:

 • «Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми» // Українська мова з минулого в майбутнє. – К., 1998. – С. 124–126;
 • «З практики слововживання» // Культура слова. – Вип. 53–54. – С. 155–168.

ТОДОР Олена Григорівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

1995 року захистила кандидатську дисертацію «Експресиви в аспекті синонімії (структурно-семантичний та психолінгвістичний аналіз».

Досліджує питання стилістики, лексичної семантики.

Співавтор довідників, словників: «Культура мови на щодень» (1997), «Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001).

Основні праці:

 • Порівняльні фраземи у психолінгвістичному сприйнятті // Мовознавство. – 1994. – №2-3. – С. 64–69;
 • Метафори-зооморфізми у складі синонімічного ряду // Культура слова. – 1993. – Вип. 44. – С. 68–71;
 • З практики слововживання // Культура слова. – 2000. – Вип. 53–54. – С. 155–168.

ОЖИГОВА Оксана Віталіївна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу.

2003 року захистила кандидатську дисертацію «Стилізація усно-розмовної мови в текстах сучасної української драматургії».

Досліджує питання стилістики, мови драматургії.

Автор монографії «Українська мова: зворотній зв’язок» (2007)

Співавтор монографії: «Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007).

Основні праці:

 • Політична культура в Україні: мовний аспект // Культура слова. – 2006. – Вип. 66-67. – С. 80–85;
 • Культура і політика як віддзеркалення мовного середовища // Сьогодення українського мовного середовища: зб. наук. праць. – К., 2008. – С. 120–124.

ПОНОМАРЕНКО Ангеліна Юріївна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

2003 року захистила кандидатську дисертацію «Фразеологічні одиниці з демінутивним та аугментативним компонентом у сучасній українській мові».

У колі наукових інтересів – українська фразеографія, мова художніх текстів.

Співавтор довідників, монографій, навчально-методичних праць: «Збірник вправ з української орфографії та пунктуації» (2005), «Українознавство: Конспект лекцій» (2005), «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» (2008), «Українознавство ХХІ століття: виміри розвитку» (2009), «Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція)» (2010) та ін.

Найважливіші публікації:

 • Художнє моделювання дійсності засобами фразеології (на матеріалі творів В. Шевчука) // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т.Х. – С. 283–288.
 • Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 244–248.
 • Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 205–209.
 • Перспективы развития украинской фразеографии // Rossika Olomoucensia. Vol. XLIX. – Olomouc, 2010. – С. 39–44.
 • Украинская фразеография в контексте современной науки о книге // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы международной научной конференции. – М.: Наука, 2011. – С. 287 – 290.
 • Репрезентація історичного контенту в підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 108 – 110.
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+