Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Відділ граматики
Відділ діалектології
Відділ історії української мови
Відділ лексикології та лексикографії
Відділ наукової термінології
Відділ ономастики
Відділ соціолінгвістики
Відділ стилістики та культури мовиExpand Відділ стилістики та культури мови
Відділ структурно-математичної лінгвістики
Напрями досліджень 

Основними напрямками досліджень у відділі є питання теорії, історії, функціонально-стильової та жанрової диференціації літературної мови — важливого чинника розвитку національної культури. Зокрема, увагу науковців привертають народнорозмовні джерела формування і розвитку літературної мови (дослідження І. Г. Матвіяса, С. П. Бибик).

Нові соціальні умови функціонування національної мови зумовлюють активізацію лексико-семантичних, словотвірних процесів, пов’язаних з іншомовними запозиченнями, адаптацією їх до системи української мови. Ці процеси насамперед відбиваються в мові сучасних ЗМІ (Т. А. Коць), а також у нових комунікативних сферах (С. Г. Чемеркін).

У відділі досліджують цілісну систему функціональних стилів сучасної літературної мови (художнього, публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовного, сакрального). Зокрема, вивчення мови художньої літератури як одного з визначальних функціональних стилів, а також індивідуального стилю письменника проектується на стилістичні параметри нової української літературної мови в концептуально-знаковому і часовому вимірі. Саме такий підхід застосовано до аналізу індивідуальної мовної картини світу у її зв’язку зі світоглядом автора, внеском письменника в розвиток літературної мови, роллю художніх текстів як мовно-естетичних знаків національної культури (розвідки С. Я. Єрмоленко — про мову І. Котляревського, Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Рильського та ін., Н. М. Сологуб — про мовотворчість Олеся Гончара, Яра Славутича, Івана Багряного, Г. М. Сюти — про поетичний дискурс у контексті інтертекстуальності, Н. О. Мех — про концепт «логос», «розум» в українській мовній картині світу).

Культура мови як галузь свідомого впливу й лінгвістичного оцінювання мовної практики безпосередньо пов’язана зі сферою термінотворення, кодифікацією термінів у галузевих і загальномовних словниках. Одним із важливих завдань у роботі відділу є надання письмових та усних консультацій з культури мови у зв’язку з активними процесами в сучасній мовній практиці, явищами, які потребують нормалізації та кодифікації. Відповідаючи на практичні потреби, співробітники підготували видання: «Культура мови на щодень» (вип. 1, 1998 р.; вип. 2, 2000 р.), «Довідник з культури мови» (2005 р.).

Пріоритетними напрямками роботи відділу є вироблення нових підходів до навчально-освітньої політики у державі, створення нового покоління підручників, посібників для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (С. Я. Єрмоленко).

У відділі здійснюється координація досліджень із теорії, історії літературної мови, історичної та функціональної стилістики, лінгвопоетики. На засіданнях відділу обговорюються докторські та кандидатські дисертації з названих проблем.

 

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+