Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Німчук Василь Васильович -

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії української мови (з 1986 р.), директор Інституту української мови НАН України (1998 - 2008 рр.);лауреат Державної премії АН УРСР імені І.Я.Франка (1985 р.), Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2003 р.), нагороджений ювілейною медаллю П.Й.Шафарика Кошицького університету (Словаччина) (1995 р.).

 Коло наукових зацікавлень: палеославістика, історія української мови, слов'янська ономастика, українська діалектологія та глотогенез, історія українського мовознавства, проблеми українського правопису, українське джерелознавство та археографія.

Серед наукового доробку - понад 500 наукових праць.

Основні праці:

Історія української мови. Словотвір. Частина 1. Іменник (Співавтор П.І. Білоусенко). – Запоріжжя - Київ: ЗНУ, 2013. – 82 с.

Український «Отче наш»: Хрестоматія перекладів (Співавтор Н. Пуряєва). – К.: Грані-Т, 2013. – 228 с.

Ukrajinski dijalektalni prijevodi Svetoga pisma // Zakarpats’ka Ukrajina: povijest-tradicija-identitet / Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga). Prired. Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2013. – C. 265–279.

Давньоукраїнський напис із Дорогичина // Храм і люди. – Зб. Статей до 90-річчя з дня народження С.О. Висоцького. – К., 2013. – С. 138–142.

Епіграфія гаманця, гіпотетично належного угорського королеві Іштвану І (Святому) // Hungaro-Ruthenica VI. Szeged, 2012. – S. 147.

Про сучасну українську тлумачну лексикографію // Українська мова. 2012. – № 3. – С. 3 – 30.

Українська ономастична комісія: сьогодення і перспективи // Повідомлення Української ономастичної комісії… – 2012. – Нова серія. – Вип. 1(16). – С. 6–13.

Дещо про авгментацію і деавгментацію // Українознавчі студії. – Ів.-Франківськ, 2007–2008. – №8–9. – С. 24–33.

Смотрицький Г. Ключ Царства Небесного / В.В. Німчук (підготовка до видання, мовознавче дослідження), В.М. Мойсієнко (підготовка до видання). – Житомир, 2005. – 121 с.

Походження української мови // Етнічна та етнокультурна історія України. У 3 т. – К.: Наук. думка, 2005. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 351–468.

Українські переклади Святого Письма // Das Ukrainische als Kirchensprache. Українська мова в Церквах. – Wien, 2005. – С. 15–64.

Із нових спостережень до теми: «Слово о полку Ігоревім» і народна мова (влъци грозу въсрожать; дятлове тектомъ путь... кажуть) // Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора О. Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 193–198.

Проблема карпатоукраинско-южнославянских параллелей // 13Mednarodni slavistični kongres. Ljubljana, 15–21. Avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 1. del: Jezikoslovje. – Ljubljana, 2003. – С. 276.

Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.I. Лиса (підготували до видання). –К., Нью-Йорк, 2002. – Кн. 1. – 512 с.; 2003. – Кн. 2. – 512 с.

Доля проекту новітньої редакції «Українського правопису» // Проблеми унормування української мови: Матеріали розширеного засідання координаційної ради «Українська мова». – Київ, Херсон, 2003. – С. 4–24.

Тимченко Є. – основоположник української наукової історичної лексикографії // Є. Тимченко. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.І. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2002–2003. – Кн. 1. – С. 5–13.

Тлумачення непояснених слів // Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст. У 2 кн. / В.В. Німчук, Г.І. Лиса (підготували до видання). – К., Нью-Йорк, 2002–2003. – Кн. 1–2.

Аглютинація в лексичному словотворенні // Актуальні проблеми українського словотвору. – Ів.-Франківськ: Плай, 2002. – С. 7–13.

До проблеми розмежування [українських і білоруських пам’яток] // Пам’ятки України. – 2002. – № 3–4. – С. 170–188.

Дoтопонімії «Слова о полку Ігоревім» (НемигаДунай) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 123–129.

Нариси з історії українського словотворення (суфікс -иця). – Київ–Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 206 с. (співавтор П.І. Білоусенко).

Про проект 1999 р. нової редакції українського правопису // Довідник з українського правопису. Видання 4-е, доповнене. –К., 2002. – С. 96–117.

Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2002. – 116 с.

Проект змін в українському правописі // Мовознавство: Доповіді та повідомлення IV Міжнародного конгресу україністів. – К.: Пульсари, 2002. – С. 9–17.

Священное Писание на украинском языке // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. – М., 2002. – С. 39–69.

Євсевієве євангеліє 1283 р. як пам’ятка української мови // Євсевієве євангеліє / В.В. Німчук., Г.А. Арполенко, З.Г. Козирєва, Г.І. Лиса, K.С. Симонова, Г.X. Щербатюк (підготували до видання). – K., КСУ, 2001. – С. 4–38.

Українські діалектні переклади Св. Письма // Українське і слов’янське мовознавство: Міжнародна конференція на честь 80-річчя професора Й. Дзендзелівського. – Ужгород, 2001, – С. 383–389.

Походження та історія назви «Січ». – Запоріжжя: РА «Тандем – У», 1999. – 84 с.

Уцерковлення новоукраїнської літературної мови (Правеслав’я) // XII Міжнародний з’їзд славістів: історія, джерелознавство, культурологія та етнологія слов’янських народів: Доповіді. – К., 1998. – С. 87–110.

Київський псалтир 1397 р. – пам’ятка північного діалекту української мови // Український діалектологічний збірник. Пам’яті Тетяни Назарової. – К.: Довіра, 1997. – Кн. 3. – С. 218–230.

Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 3–14.

Південні давньоруські говори – основа української мови // Історія української мови: Хрестоматія. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 257–269.

Аспекти дослідження етноглотогенезу українців // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами XI– XVII століть. Матеріали наукової конференції пам’яті Л.П. Жуковської. – К., 1995. – Вин. 2. – С. 69–83.

Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції (проект). – К., 1995. – Ч. 1. – 34 с.

Проблема українського діалектогенезу // Проблеми сучасноїареалогії. –К.: Наук. думка, 1994. – С. 25–47.

Словник гідронімії України (басейн Дунаю: (додаток)) // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – K.: Наук. думка, 1992. – С. 263–264.

Українська мова – linguasacra: священна. До історії й сучасного стану конфесійних мов в Україні // Слово. – 1992. – № 18. – С. 5; № 19. – С. 6; № 22. – С. 6.

Балканський мовний союз та українські діалекти // Розвиток Духовної культури слов’янських народів. Збірник наукових праць. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 4–30.

Книга Київського підкоморського суду (1584 – 1644) / В.В. Німчук (характеристика мовних особливостей пам’ятки – С. 36–56; підгот. тексту пам’ятки до вид. – С. 57–293), Г.В. Боряк, Т.Ю. Гирич, Л.З. Гісцова, В.М. Кравченко, Г.С. Сергійчук, В.В. Страшко, Н.М. Яковенко (підготували до видання). – K.: Наук. думка, 1991. – 344 с.

Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 190–223.

Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ (До 60-річчя «Українського правопису») // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 3–10.

Лексика пам’яток XI – XIII ст. як свідчення народної основи давньоруської літературної мови // Жанри і стилі в історії української літературної мови. – K.: Наук. думка, 1989. – С. 5–56.

Карпатоукраинско-южнославянские языковые паралледили и тождества (история и перспективы проблемы) //Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования: Сборник научных трудов. – М.: Наука, 1988. – С. 294–313.

Балканський мовний союз і південно-західні українські діалекти // IX Республіканська славістична конференція. Великий Жовтень і розвиток духовної культури слов’янських народів. Тези доповідей і повідомлень. – Одеса, 1987. – Вип. 1. – С. 112–114.

Лексика й фразеологія «Слова о полку Ігоревім» із погляду сучасної діалектології // Мовознавство. – 1987. – № 6. – С. 24–31.

Мовознавство на Україні в XIV – XVII ст. – К.: Наук. думка, 1985. – 224 с.

«Слово о полку Игореве» / Підготовка давньоруського тексту й коментарі В.В. Німчука. – К.: Дніпро, 1985. – 176 с.

Виступ на засіданні Міжнародної комісії з лінгвістичної термінології при Міжнародному комітеті славістів // Славянская лингвистическая терминология. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 144–145.

Київські глаголичні листки. Найдавніша пам’ятка слов’янської писемності / Підготовка факсимільного видання, дослідження пам’ятки В.В. Німчука. – K.: Наук. думка, 1983. – 141 с. +4 с. +14 с.

Основен систем и терминологии на словенската ономастика. – Скопjе, 1983. – 413 с. (співавтори Ф. Безлай, М. Бирила, В. Бланар та ін.).

Праслов’янська лексика. Лексика давньоруської мови // Історія української мови. Лексика. Фразеологія. – К.: Наук. думка, 1983, С. 15–163.

Синтаксичні функції прийменників // Історія української мови. Синтаксис. – K.: Наук. думка, 1983. – С. 131–230.

Співвідношення функцій давньоруської і старослов’янської мов у Київській Русі (XI – XIII ст.) // Слов’янське мовознавство. – K.: Наук. думка, 1983. – С. 185–210 (співавтор В.М. Русанівський).

Початки літературних мов Київської Русі // Мовознавство. – 1982. – № 2. – С. 21–32.

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. / Підготоовка частини текстів, вступне дослідження В.В. Німчука [С. 5–23, С. 24–112] (у співавторстві з К.С. Симоновою). – К.: Наук. думка, 1981. – 316 с.

Лаврентій Зизаній. Граматика словенська / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. К.: Наук. думка, 1980. – 55 с. – 179 с.

Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. – К.: Наук. думка, 1980. – 304 с.

Мелетій Смотрицький. Граматика / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. – K.: Наук. думка, 1979. – 111 с. +492 с.

Словник гідронімів України. – K.: Наук. думка, 1979. – 781 с. (співавтори І.М. Железняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, А.П. Непокупний, Є.С. Отін, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко).

Карпато-балканські лексичні паралелі в писемних пам’ятках // Проблема дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. (Тези доповідей). – Ужгород, 1978.– С. 47–49.

Прислівник. Прийменник. Частка. Вигук // Історія української мови. Морфологія / C.П. Бевзенко, А.П. Грищенко, Т.Б. Лукінова, В.В. Німчук та ін. –K.: Наук. думка, 1978. – С. 342–448; С. 466–515.

Буквар Івана Федорова / Підготовка тексту й післямова В.В. Німчука. – К.: Дніпро, 1975. – С. 1–81+82–96.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон славено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / Підготовка текстів пам’яток, коментарів, вступне дослідження В.В. Німчука. – К.: Наук. думка, 1973. – 541 с.

Українська частина праці «Základní soustavaaterminologieslovariské onomastiky» // ZpravodajMístopisné Komise ČSAV. – Praha, 1973. – Roč. XIV, č. 1. – S. 30–242.

«Граматика» О. Павловського й мовознавчі праці П. Білецького-Носенка. // З історії української мови. До 150-річчя «Граматики» О. Павловського. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 77–85.

Видання пам’яток української мови // Вісник АН УРСР. – 1971. – № 1. – С. 69–71.

Словотвір прислівників іменникового (без прийменників) походження в закарпатських говірках // Праці XII Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 263–273.

Морфологія. Фонетика // Гідронімічний атлас України. (Проспект). – К.: Наук. думка, 1967. – С.  26–30.

«Слово о полку Ігоревім» і народна мова // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 79–81.

Фонетична транскрипція і транслітерація//Гідронімічний атлас України. (Проспект). – К.: Наук. думка, 1967. – С. 32–35.

Білецький-Носенко П. Словник української мови / Підготовка до видання, передмова В.В. Німчука. – К.: Наук. думка, 1966. – 423 с.

Українська ономастична термінологія // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К.: Наук. думка, 1966. – Вип. 1. – С. 24–43.

Мова «Урбару» – першої друкованої пам’ятки закарпатського діалекту української мови // XII Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей. – К., 1965. – С. 28–30.

Словотвір прислівників прикметникового походження в закарпатських говірках // Територіальні діалекти і власні назви. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 69–79.

«Лексис» Л. Зизанія. «Синоніма словенороська» / Підготовка текстів пам’яток і вступні статті В.В Німчука. – К.: Наук. думка, 1964. – 203 с.

Питання про стильову диференціацію в діалектах // Питання стилістики української мови в її взаємозв’язку з іншими слов’янськими мовами. Тези доповідей міжвузівської наукової конференції. – Чернівці, 1963. – С. 32–33.

Словообразование именных частей речи в закарпатских верхнеприборжавских говорах: автореф. дис. … к. филол. наук. – К.: Изд-во АН УССР, 1962. – 17 с.

Питання про зв’язки закарпатських українських говорів з південнослов’янськими мовами // Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – С. 91-93.

Про необхідність вивчення топоніміки у зв’язку з народними говорами // Питання топоніміки та ономастики. Матеріали І Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – С. 45–53.

Лексикон словенороський Памва Беринди / Підготовка тексту і вступна стаття В.В. Німчука. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – XL+272 с.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+