Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

  Необхідність виконання проекту обумовлена нагальною потребою покращання діагностики злоякісних пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин, які серед всіх форм злоякісних новоутворень займають 5-е місце у чоловіків і 8-е місце серед жінок (ВООЗ, 2008). За даними Національного ракового реєстру України (2011 р.) особливо високою в статево-віковій структурі захворюваності і смертності є питома вага лейкозів у молоді (19–28 років).

Деякі нозологічні форми мієлопроліферативних новоутворень мають дуже подібні морфоцитологічні і клініко-гематологічні ознаки, що нерідко перекриваються. В клінічній практиці існує необхідність їхньої диференційної діагностики, від чого залежить вчасне призначення відповідного лікування та його ефективність.

На жаль, діагностика різних форм мієлоїдних новоутворень в більшості онкогематологічних відділень України на теперішній час, що базується на використанні рутинних цитологічних методів вивчення мазків крові, пунктатів і трепанобіоптатів кісткового мозку, залишається в цілому незадовільною, до того ж вона здебільшого базується на застарілих класифікаціях гемобластозів. В значній мірі саме цим пояснюється недостатня ефективність терапії, скерованої на знищення клону лейкемічних клітин, тому що при цьому не враховується їхнє лінійне походження і ступінь диференціювання. Для підвищення рівня діагностики мієлодиспластичних синдромів та мієлопроліферативних новоутворень відповідно з вимогами сучасних класифікацій і покращання ефективності терапії вкрай необхідним є застосування вдосконалених імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних методів.

Мета проекту – на основі вивчення лейкемічних стовбурових клітин і кровотворних клітин-попередників розробити і впровадити в клінічну практику  онкогематологічних відділень м. Києва і 20 областей України сучасні технології діагностики мієлоїдних новоутворень та мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів).

Галузь застосування – медицина.

Проект спрямований на верифікацію окремих форм мієлопроліферативних новоутворень  та мієлодиспластичних синдромів відповідно до нової класифікації ВООЗ з урахуванням комплексу цитоморфологічних, ензимоцитохімічних, імунофенотипових і молекулярно-біологічних ознак злоякісно трансформованих стовбурових гемопоетичних клітин і кровотворних клітин-попередників з використанням передових діагностичних стандартів, що ґрунтуються на сучасних новітніх технологіях діагностики онкогематологічних захворювань.

Подібна уточнена діагностика дає можливість більш ефективно застосовувати нові лікарські засоби, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного рівня диференціювання.

В Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України була отримана панель моноклональних антитіл до антигенів диференціювання лімфоцитів людини, яка може застосовуватись при імунофенотипуванні субпопуляцій імунних клітин, визначенні імунологічного статусу. Ці моноклональні антитіла були апробовані в науково-дослідних і клінічних лабораторіях багатьох країн світу, включаючи Україну, Росію, США, Великобританію, Францію, Чехію, Німеччину, Кубу, Ізраїль, Японію.  

                        

З метою підвищення ринкової конкурентної спроможності вітчизняних моноклональних антитіл з аналогічною імпортованою продукцією, яка домінує на українському ринку, та забезпечення  ними науково-дослідних та медичних лабораторій України необхідним є їхнє застосування для діагностики злоякісних новоутворень.  

Застосування в комплексних діагностичних дослідженнях цитологічних та імуноцитохімічних методів дослідження клітин крові та кісткового мозку з використанням широкої панелі моноклональних антитіл до лінійно-специфічних та диференціювальних антигенів, включаючи моноклональні антитіла вітчизняного виробництва, в поєднанні із сучасними молекулярно-генетичними методами дасть змогу виділити різні форми мієлопроліферативних новоутворень  та мієлодиспластичних синдромів, провести диференційну діагностику мієлопроліферативних новоутворень з мієлодиспластичними синдромами та захворюваннями, які супроводжуються лейкемоїдними реакціями мієлоїдного типу.

 

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+