Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

Відтворення інституту приватної власності та верств приватних власників в Україні докорінно видозмінило соціальну структуру суспільства. Її рисами є більша ніж у минулому нерівність за доходами, умовами життя та життєвими шансами, жорсткіша соціальна конкуренція, порівняно менші можливості вертикальної соціальної мобільності для більшості людей. За цих умов для соціальної згуртованості суспільства визначальною є міра леґітимності приватної власності в ньому, тобто прийняття (визнання) різними верствами соціального порядку приватновласницьких відносин.

Шлях імовірного розвитку сучасного українського суспільства пролягає між двома крайніми протилежними полюсами. На одному полюсі – взаємовиключність інтересів, непримиренна боротьба і взаємне відчуження соціальних верств, насилля і придушення як підвалини суспільної стабільності. На другому полюсі – взаємоузгодження інтересів, функціональне взаємодоповнення та неупередженість у діалозі між соціальними верствами, соціальна інтеграція і спільні цінності як підвалини суспільної стабільності.

У бік якого з цих полюсів – протиборства чи злагоди – прямуватиме українське суспільство із уже наявними разючими відмінностями у соціально-економічному становищі та способі життя заможних і незаможних, роботодавців та найманих працівників, власників та неімущих?

Чи не відтвориться подоба тієї соціально-конфліктної структури, архітектура та дисфункціональний алгоритм якої свого часу вможливили соціалістичну революцію і соціалістичні перетворення на тлі соціальної громадянської війни та геноциду?

Отже, нагальну соціальну проблему сьогодення в сучасному українському суспільстві становлять питання (1) інтеграції його соціальної структури, що склалася внаслідок реінституціоналізації приватної власності в процесі приватизації, а також (2) його соціальної стабільності з огляду на різні зовнішні і внутрішні чинники дестабілізації.

Пов’язаними із цією соціальною проблемою варто вважати низку економічних проблем, зокрема:

1) загрози політично мотивованих перерозподілів власності;

2) дестабілізація умов діяльності приватного капіталу і перешкоди його повноцінному та ефективному використанню;

3) зниження рівнів ліквідності приватних активів, інвестиційної привабливості країни, довіри ділових партнерів та інвесторів;

4) унеможливлення нормального ринкового перерозподілу приватної власності від менш ефективних до більш ефективних власників у процесі ринкової конкуренції;

5) гальмування становлення цивілізованих ринкових відносин.

Наявність зазначених проблем зумовлює необхідність вдосконалення державного регулювання відносин власності на основі врахування тенденцій леґітимації приватної власності, тобто добровільним визнанням і схваленням щонайменше більшістю громадян інституціонального порядку приватновласницьких відносин з огляду на його соціальну прийнятність та значущість.

Відтак актуальна наукова проблема полягає у суперечності між:

1) соціальною нагальністю стану леґітимності приватної власності в сучасному українському суспільстві з огляду на ризики його дестабілізації внаслідок стрімкої і докорінної соцієтальної реструктуризації у перебігу приватизації;

2) дефіцитом знання соціально-генетичних, соціокультурних та соціально-структурних особливостей, шляхів і засобів відповідної леґітимації приватної власності;

3) наявністю вагомих наукових передумов для надолуження цього дефіциту.

Для розв’язання цієї наукової проблеми потрібне: а) розроблення соціологічної концепції леґітимації приватної власності; б) емпірична апробація положень цієї концепції; в) виявлення на основі її застосування соціально-генетичних, соціокультурних та соціально-структурних особливостей відповідних леґітимаційних можливостей, тенденцій та перспектив.

 

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+